Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Huka hanteert standaard de Firevaned Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden. Een afwijking hierop zijn de langere garantietermijnen die wij hanteren op onze fietsen en de Pendel.

Afwijkende garantietermijnen

Op het frame en de vork wordt standaard 5 jaar garantie afgegeven, tenzij je jouw fiets hebt geregistreerd via www.hukabikes.be/garantie. Je hebt daarnaast als eindgebruker de mogelijkheid om de standaard garantie van  jaar op het frame en de voorvork te verlengen naar 10 jaar garantie. Aanvullend ontvang je twee jaar garantie op andere onderdelen. De garantie is niet van toepassing op slijtagegevoelige onderdelen (zoals de ketting of banden), schade of gebreken aan de fiets of Pendel die ontstaan zijn door verkeerd of onoordeelkundig gebruik. De beoordeling hiervan ligt bij Huka B.V. of een door Huka B.V. aan te wijzen vertegenwoordiger. De garantie gaat in op de datum dat de fiets is uitgegeven aan de opdrachtgever. De factuur geldt als garantiebewijs voor de desbetreffende Huka fiets of Pendel. Op de Classic Maxx en Classic DX serie ontvang je 2 jaar garantie.

Hieronder tref je de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. Wil je deze voorwaarden downloaden? Ga dan naar deze link.
Heb je vragen naar aanleiding van onze langere garantietermijnen en/ of leveringsvoorwaarden? Neem dan contact op met de afdeling Sales Support op het telefoonnummer +31 (0)541-572472.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FIREVANED

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 4 mei 2012 onder nr. 27175389.

Art. 1 Definities

1.1 Wanneer deze voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van leveringen en/of diensten door de opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover daarvan niet door een uitdrukkelijke schriftelijke afspraak tussen partijen is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan degene die in zijn aanbieding en/of opdrachtbevestiging naar deze voorwaarden verwijst. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de hiervoor bedoelde aanbieding en/of opdrachtbevestiging is gericht. Onder product wordt verstaan: zaken, alsmede diensten. Onder schriftelijk wordt verstaan: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, telefax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

Art. 2 Offertes

Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdracht-bevestiging door de opdrachtnemer.

Art. 3 Overeenkomst

3.1 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de

3.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 4 Levertijd

4.1 De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, e.d.
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdracht-nemer van hetgeen volgens de overeenkomst vóór het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

4.2 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.

4.3 Indien de opdrachtnemer voorziet dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal hij de opdrachtgever schriftelijk daarvan in kennis stellen.

4.4. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

4.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

4.6. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij deze overschrijding meer dan 16 weken bedraagt of volgens mededeling van de opdrachtnemer meer dan 16 weken zal bedragen. De opdrachtgever kan bij laatstbedoelde overschrijding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer ontbinden en heeft dan, voor zover van toepassing, recht op restitutie van de voor het product reeds betaalde gedeelte van de prijs en op vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs. Tenzij de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bovengenoemde recht tot ontbinding, geeft overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. 5 Levering

5.1 De levering van de producten geschiedt in Nederland franco inclusief rechten (DDP) volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding, waarbij de opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt om zelf de wijze van transport en verpakking te bepalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij spoedleveringen zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

5.2 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om onder rembours, tegen vooruitbetaling of tegen contante betaling te leveren, wanneer dit naar zijn oordeel gewenst of noodzakelijk mocht zijn.

5.3 De opdrachtnemer is bevoegd om een bestelling of opdracht in zijn geheel dan wel in gedeelten te leveren. Deelleveringen kunnen afzonderlijk aan de opdrachtgever worden gefactureerd.

5.4 Producten niet zijnde diensten gelden als geleverd indien de opdrachtnemer de producten ingeklaard en niet gelost van het overeengekomen transportmiddel levert aan de opdrachtgever op de overeengekomen bestemmingsplaats. Diensten gelden als geleverd zodra de opdrachtgever een schriftelijke mededeling ontvangt van de opdrachtnemer dat de diensten zijn verricht, mits de diensten in overeenstemming zijn met de volgens het contract geldende eisen voor overname.

5.5 Dadelijk nadat het product/de dienst als geleverd geldt in de zin van art. 5.4 draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behalve voor zover de schade aan opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer is te wijten. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product/de dienst, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 6 Zichtzendingen

6.1 Indien het om een zichtzending gaat, dient zulks duidelijk bij de bestelling te worden aangegeven.

6.2 De opdrachtgever en de opdrachtnemer bepalen bij zichtzendingen in onderling overleg welke typen en welke hoeveelheden producten gedurende welke termijn ter beschikking worden gesteld.

6.3 Zichtzendingen worden door de opdrachtnemer beschouwd als normale leveringen, met dien verstande dat de opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden de producten binnen de daarvoor gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking aan de opdrachtnemer te retourneren.

6.4 In geval van beschadiging van de producten behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen of, in uitzonderlijke gevallen, retourzendingen te weigeren.

6.5 In geval van zichtzendingen worden geen individuele aanpassingen aan de producten aangebracht.

6.6 De opdrachtgever garandeert bij zichtzendingen, dat van de op zicht gegeven zaak uitsluitend gebruik wordt gemaakt onder toezicht en begeleiding van medewerkers van opdrachtgever.

6.7 De op zicht gegeven zaak bevindt zich bij de opdrachtgever voor diens rekening en risico. De opdrachtgever draagt zorg voor het dagelijks onderhoud en de opdrachtnemer voor het groot onderhoud.

6.8 Ingeval de zichtzending niet leidt tot opdracht tot levering, dient de zichtzending op eerste verzoek van opdrachtnemer kosteloos aan hem te worden geretourneerd.

Art. 7 Prijzen

7.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis.

7.2 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden- heeft de opdrachtnemer het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valuta-verhoudingen, aan de opdrachtgever door te berekenen.

Art. 8 Ontwerpen en tekeningen

8.1 In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De intellectuele eigendom op de informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

8.2 Wanneer de opdrachtnemer zulks wenst, bijvoorbeeld in geval de opdracht niet wordt verleend, dienen tekeningen e.d. aan de opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Art. 9 Montage en montagekosten/ keuring en overnametests

9.1 Indien de opdrachtnemer op zich heeft genomen het product te monteren zal zulks –tenzij anders overeengekomen – geschieden-volgens een tussen partijen van tevoren afgesproken bedrag.
Alsdan zorgt de opdrachtgever in ieder geval voor eigen rekening en risico dat het personeel van de opdrachtnemer, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaam-heden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan de opdrachtgever heeft medegedeeld. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor de montage eventueel benodigde hulpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming en verlichting tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard dan ook, alsmede de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat deze werkzaamheden voor aanvang der montagewerkzaamheden zijn verricht. Schade en kosten die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.2 Ingeval de opdrachtgever de opstelling c.q. montage van het product zelf wenst uit te voeren, doet hij dit voor eigen rekening en risico.

9.3 De opdrachtgever zal het product keuren binnen uiterlijk 14 dagen na de levering als bedoeld in artikel 5.4 respectievelijk – indien montage/installatie is overeengekomen – binnen uiterlijk 14 dagen na de montage/installatie. Indien deze termijn zonder schriftelijke en gespecificeerde melding van gegronde klachten is verstreken wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

9.4 Indien overnametests zijn overeengekomen zal de opdrachtgever na de levering als bedoeld in artikel 5.4 of, indien montage/installatie is overeengekomen, na de montage/installatie de opdrachtnemer in de gelegenheid stellen de nodige voorbereidende tests uit te voeren en die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die de opdrachtnemer nodig acht. De overnametests zullen onverwijld na het verzoek van de opdrachtnemer daartoe in aanwezigheid van de opdrachtgever worden gehouden. Indien de overnametests zonder gespecificeerde en gegronde klacht zijn uitgevoerd, alsmede indien de opdrachtgever niet aan zijn voornoemde verplichtingen voldoet wordt het product geacht te zijn geaccepteerd.

9.5 De opdrachtgever stelt voor de overnametests en daarmee verband houdende tests de benodigde faciliteiten, waaronder die als bedoeld in art. 9.1 en representatieve monsters van eventuele te be- of verwerken materialen in voldoende mate, tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer, opdat de door partijen voorziene gebruiksomstandigheden voor het product zo veel mogelijk kunnen worden nagebootst. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet is lid 3 laatste zin van toepassing.

9.6 In geval van geringe tekortkomingen, met name die welke het voorziene gebruik van het product niet of nauwelijks beïnvloeden, zal het product ongeacht deze tekortkomingen worden geacht te zijn geaccepteerd. De opdrachtnemer zal de tekortkomingen alsnog zo spoedig mogelijk verhelpen.

9.7 Onverminderd de garantieverplichtingen van de opdrachtnemer zal de acceptatie volgens de voorgaande leden elke vordering van de opdrachtgever terzake van een tekortkoming in de prestatie van de opdracht-nemer uitsluiten.

Art. 10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Onverminderd de bepalingen over risico-overgang en levering (5.4 en 5.5) gaat het eigendom van het product eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan opdrachtnemer is voldaan.

10.2 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

10.3 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

10.4 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

10.5. De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

10.6 Voornoemde onder 10.2 t/m 10.5 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.

Art. 11 Betaling

11.1 Onverminderd hetgeen in artikel 5.2 en artikel 5.3 is gesteld, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of op een andere wijze mits die uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

11.2 Bij overschrijding van de in 11.1 genoemde termijn, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever vanaf de vervaldag der facturen rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven de in Nederland geldende wettelijke handelsrente.

11.3 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de opdrachtnemer.

11.4 Verrekening is niet toegestaan.

11.5 Reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

11.6 Wordt de opstelling en/of montage der geleverde producten buiten de schuld van de opdrachtnemer vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van de facturen niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nadere schriftelijke afspraken tussen partijen zijn gemaakt.

Art. 12 Garantie

12.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product (niet zijnde een dienst) als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring respectievelijk overname-tests niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 12 maanden na de levering volgens artikel 5.4 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal.

Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op bij een keuring respectievelijk overname-tests niet-waarneembare gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door de opdrachtnemer. Indien montage/installatie van het product door de opdrachtnemer plaatsvindt gaat de in lid 1 bedoelde garantietermijn van 12 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 18 maanden na levering volgens artikel 5.4 zijn verstreken.

12.3 Onder de in lid 1 en lid 2 bedoelde garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden weggenomen door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel, al dan niet in het bedrijf van de opdrachtnemer, of door toezending van een onderdeel ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van de opdrachtnemer. Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot transportkosten en reis- en verblijfskosten, alsmede kosten van demontage en montage/installatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor gerepareerde respectievelijk vervangen onderdelen geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 18 maanden na de levering van het product volgens artikel 5.4 zijn verstreken of, bij toepasselijkheid van lid 2, zodra 24 maanden na laatstgenoemde levering zijn verstreken.

12.4 Voor de door de opdrachtnemer buiten garantie uitgevoerde reparatie-, revisie- en onderhoudswerkzaamheden en soortgelijke diensten wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de opdrachtnemer om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. De tweede volzin van lid 3 is van overeenkomstige toepassing. In dat geval geldt een nieuwe garantietermijn van 6 maanden, met dien verstande dat elke garantie vervalt zodra 12 maanden na de oorspronkelijke werkzaamheden zijn verstreken.

12.5 oor door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke diensten wordt geen garantie gegeven.

12.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
a. de niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. montage/installatie of reparatie door de opdrachtgever of door derden;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. in overleg met de opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
f. materialen of zaken, die door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens de opdrachtgever aangeleverde/toegepaste materialen en zaken;
h. door de opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan de opdrachtnemer heeft verstrekt of de door de derde verstrekte garantie is verstreken;
i. oorzaken buiten het product.
Op maat vervaardigde danwel aangepaste producten worden door de opdrachtnemer niet teruggenomen en geven geen recht tot reclamering c.q. garantie, indien de aanpassing is gebaseerd op door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte foutieve meetgegevens.

12.7 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer met betrekking tot geen van deze overeenkomsten tot enige garantie – hoe ook genaamd – gehouden. Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

12.8 Reclamering terzake van gebreken dient zo spoedig mogelijk na de ontdekking daarvan doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm te geschieden, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer voor die gebreken vervalt. Rechtsvorderingen dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

12.9 Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt, worden de vervangen onderdelen/producten eigendom van de opdrachtnemer.

12.10 Het beweerdelijk niet-nakomen door de opdrachtnemer van zijn garantieverplichtingen ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Art. 13 Aansprakelijkheid

13.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen voortvloeiend uit art. 12 is nagekomen, kan de opdrachtgever in een schriftelijke mededeling een laatste, passende termijn stellen voor de nakoming door de opdrachtnemer van deze verplichtingen. Indien de opdrachtnemer niet binnen deze laatste termijn zijn verplichtingen nakomt, kan de opdrachtgever, voor rekening van de opdrachtnemer, de noodzakelijke herstelwerkzaamheden zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren. Indien herstelwerkzaamheden aldus met succes door de opdrachtgever of door een derde worden uitgevoerd, is de opdrachtnemer door vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte redelijke kosten ontslagen van alle aansprakelijkheid voor het desbetreffende gebrek, met dien verstande dat deze kosten ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs zullen bedragen.

13.2 Indien de herstelwerkzaamheden volgens lid 1 niet met succes worden uitgevoerd,
a) heeft de opdrachtgever recht op een korting op de voor het geleverde product overeengekomen prijs in evenredigheid met de waardevermindering van het product, met dien verstande dat deze korting ten hoogste 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs kan bedragen, of
b) kan de opdrachtgever, indien het gebrek zo ernstig is dat het de opdrachtgever in belangrijke mate het voordeel van het contract ontneemt, door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden. De opdrachtgever heeft dan recht op restitutie van de voor het geleverde product betaalde prijs en op een vergoeding van de door hem geleden schade, zulks tot een maximum van 15 procent van de voor het geleverde product overeengekomen prijs.

13.3 Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de tot de bedrijfsleiding behorende medewerkers van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in art. 4. 6 en in lid 1 en lid 2 van dit artikel is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gebreken in het geleverde product en in verband met de levering, zoals voor schade door overschrijding van de levertijd en door niet-levering, voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, voor bedrijfsschade, gevolg-schade en indirecte schade, en voor schade als gevolg van enig onrechtmatig handelen of nalaten van (medewerkers van de) opdracht-nemer, uitgesloten.

13.4 De opdrachtnemer is daarom ook niet aansprakelijk voor:
– schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden;
– beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere producten.

13.5 Indien de opdrachtnemer, zonder de montage/installatie in opdracht te hebben, wel bij de montage/installatie hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.

13.6 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Art. 14 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden-uitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. 15 Opschorting en ontbinding

15.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.
Gedurende de opschorting is de opdracht-nemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

15.2 Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtnemer gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens lid 1 is de opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen of te vernietigen.

15.3 Indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat of bereid is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd passende zekerheid terzake van alle (al dan niet opeisbare) contractuele verplichtingen van de opdrachtgever te verlangen en in afwachting van zodanige zekerheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Bij gebreke van zekerheidsstelling binnen een redelijke, door de opdrachtnemer gestelde termijn is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De opdrachtnemer heeft deze bevoegdheden naast zijn overige rechten op grond van de wet, de overeenkomst en deze voorwaarden.

15.4 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de opdrachtnemer evenzeer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden

15.5 In geval van opschorting op grond van lid 3 of lid 4, is de opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door hem ingekochte, gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever te doen opslaan. In geval van ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 is de vorige volzin van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de opdrachtnemer in plaats van voor opslag ook kan kiezen voor verkoop of vernietiging voor rekening van de opdrachtgever. Bij opschorting of ontbinding op grond van lid 3 of lid 4 heeft de opdrachtnemer recht op volledige schadevergoeding, maar is hij zelf niet tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. 16 Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Indien de wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal de rechtbank van het arrondissement van de opdrachtnemer bevoegd zijn.

Art. 17 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa. Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing.

Art. 18 Nietigheid

Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke bepalingen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.